ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า (“ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท พอร์ต 80 จำกัด และบริษัทอื่นๆ ในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “Silverman”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในนามของ Silverman กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ Silverman (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในฐานะผู้ใช้บริการ

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้งานอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ Silverman ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ Silverman แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 1. การใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Silverman อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใดๆ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานไม่ถือว่าได้รับอนุญาต (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Silverman เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้งานได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นใช้งานหรือบริการ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ Silverman จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Silverman โดยไม่ถือว่าท่านเป็นผู้ใช้งานของ Silverman และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Silverman ทั้งสิ้น
 2. Silverman เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการพื้นที่ในแอพพลิเคชั่นและบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างนิติบุคคลโครงการ หรือผู้มีหน้าที่บริหารจัดการโครงการกับสมาชิกโครงการ ให้สามารถพูดคุยติดต่อ สื่อสาร แจ้งประกาศข้อมูลข่าวสาร ยื่นเรื่องร้องเรียน แจ้งซ่อมบำรุงพื้นที่ส่วนกลางหรือส่วนบุคคล จองห้องพื้นที่ส่วนกลาง แจ้งเตือนรายการค่าใช้จ่ายต่าง แจ้งเตือนพัสดุ ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการและแสดงผลการทำงานของผู้บริหารโครงการให้สมาชิกโครงการทราบ ทั้งนี้บริการของผู้ให้บริการนั้นไม่รวมถึง ความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการและ Silverman ไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสถานที่พักอาศัยหรือโครงการของสมาชิกใดทั้งสิ้น แต่เป็นเพียงตัวกลางในการแสดงข้อมูลและให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น
 3. การที่ผู้ใช้งานเข้าถึงการใช้งานหรือบริการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Silverman ลงประกาศ รับแจ้งเตือน พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับนิติบุคคลโครงการหรือผู้มีหน้าที่บริหารจัดการโครงการ สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใดๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น Silverman ถือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้และระเบียบต่างๆ ที่มีตามนโยบายของ Silverman ทุกประการ
 4. แพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman ทั้งหมดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการต่างๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman ถือเป็นสมบัติของ Silverman แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิ์แบบจำกัด ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และอาจถูกเพิกถอนได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่ลงประกาศโดยผู้ใช้งานเป็นของผู้ใช้งานหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง
 5. Silverman ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman เนื่องจากข้อมูลบางส่วนมีการร่วมสร้างข้อมูลเว็บไซต์โดยตัวผู้ใช้บริการและผู้ใช้งานเว็บไซต์เอง เช่น ประกาศข้อมูลข่าวสารในโครงการ เป็นต้น Silverman จึงไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ในทางกฎหมาย ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ นิติบุคคลโครงการ หรือผู้มีหน้าที่บริหารจัดการโครงการกับสมาชิกโครงการ หรือต่อบุคคลอื่นๆ ที่ต้องประสบกับความสูญเสีย และความเสียหายต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามหาก Silverman ได้รับการแจ้งหรือร้องเรียนว่าข้อมูลในส่วนนั้นๆ ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใดๆ ก็ตาม Silverman ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวตามสมควรซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อบุคคลนั้นๆ
 6. ผู้ใช้งานเว็บไซต์ Silverman ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และห้ามส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้ายขู่กรรโชกแก่บุคคลอื่นๆ รวมทั้งข้อความอื่นๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย
 7. ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman ที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้สร้างข้อมูลตกลงว่าจะลงข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่จงใจให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่ปลอมแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ข้อความโดยกล่าวอ้างว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย Silverman โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นภัยหรือรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ Silverman กระทำการดังกล่าวข้างต้นจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 8. ผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman ต้องรักษาข้อมูลในการเข้าใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman เป็นอย่างดีหากมีการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นบนตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman ไม่ว่าจะเกิดจากท่านเองหรือจากบุคคลอื่นๆ ที่เข้าใช้งานผ่านบัญชีของท่าน ท่านจําเป็นต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว
 9. Silverman สามารถระงับบัญชีต่างๆ ของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเมื่อสมาชิก ดังกล่าว ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของ Silverman การตัดสินของเจ้าหน้าที่ของ Silverman ถือเป็นที่สิ้นสุดสมาชิกเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก Silverman ทั้งสิ้น
 10. ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การชำระค่าส่วนกลาง ค่าประปา ค่าไฟฟ้า หรือรายการค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้ใช้บริการและสมาชิกโครงการได้ทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางบนระบบปฏิบัติการบนเว็บไซต์ www.silverman.app และเว็บไซต์ย่อย หรือบนแอพพลิเคชั่น SILVERMAN ทั้งในระบบ IOS หรือระบบ ANDROID บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นของผู้ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบ หากมีกรณีเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายจากการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวไม่ว่าทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา เพราะผู้ให้บริการมีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการพื้นที่สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินเท่านั้น
 11. Silverman มีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ หากผู้ใช้บริการใช้บัตรเครดิตปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรในการซื้อบริการ
 12. Silverman ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่พียงฝ่ายเดียวในการระงับบัญชีผู้ใช้บริการ และ/หรือระงับการให้บริการอื่นใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าเวลาใดหากมีเหตุดังต่อไปนี้
  (ก) ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อว่ามีเหตุจำเป็นและ/หรือประสงค์ที่จะรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
  (ข) กรณีที่ธุรกรรมใดที่ผู้ให้บริการตรวจพบและพิจารณาแต่ฝ่ายเดียวว่า ขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หรือมีเหตุประการอื่นอันควรสงสัยว่ามีลักษณะเป็นการฉ้อฉลหรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  (ค) ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมใดอันมีลักษณะเพื่อการหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือหาผลกำไรผ่านช่องทางบนระบบปฏิบัติการบนเว็บไซต์ www.silverman.app หรือบนแอพพลิเคชั่น Silverman บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นของผู้ให้บริการ เช่น การโฆษณาหรือจัดหา เป็นคนกลางในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการของผู้ใช้บริการหรือโครงการอื่น
  หากกรณีที่ผู้ให้บริการระงับบัญชีของผู้ใช้บริการตามเหตุข้างต้นแล้ว ผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้ใช้งานกลับมาใช้บริการได้ตามปกติอีกครั้งต่อเมื่อเหตุแห่งการระงับบัญชีเช่นว่านั้นหมดไป
 13. Silverman มีสิทธิในการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือเพิ่มข้อมูลทุกส่วนในตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในตัวเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ ตามที่เห็นสมควรและการตัดสินของ Silverman ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก Silverman ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 14. ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Silverman แต่เพียงผู้เดียว ห้ามผู้ใดทำการละเมิดด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกระทำการในข้างต้นถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือได้รับอนุญาตจากทาง Silverman เป็น ลายลักษณ์อักษร
 15. Silverman จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณี
 16. Silverman เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสำเนาแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาทั้งหมด แม้ว่าหลังจากที่ได้มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิอนุญาตให้ใช้งานหรือบริการบนแอพพลิเคชั่นของ Silverman เท่านั้น
 17. โดเมนเนมชื่อโครงการที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อโครงการใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่
 18. Silverman จะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 24-72 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้เปิดโครงการใหม่อย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้ว แต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ผู้จัดการนิติบุคคล หรือ เบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ
 19. Silverman ไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการละเมิดเงื่อนไขโดยผู้ให้บริการ
 20. Silverman จะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของบริการ โดยจะมีการแจ้งเป็นระยะๆ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการภายใน 7 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และ หลังจากหมดอายุ 30 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก
 21. Silverman จะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมลที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมลเดิมแจ้งได้ ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของโครงการ, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม
 22. ไฟล์ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Silverman เช่น PDF. Files, Word Files, Excel Files, Photo Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 23. Silverman ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Silverman โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของ Silverman ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้งานเว็บไซต์ Silverman ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก Silverman ทั้งสิ้น
อัพเดตล่าสุด มีนาคม 2565