แพคเกจการจัดการประชุม E-AGM & E-Vote

เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
สะดวก ปลอดภัย พร้อมลงคะแนนเสียงได้ทันที ตอบทุกโจทย์ที่คุณต้องการ

Extra-Options
Extra-Options