Silverman Guard
Silverman Guard

Silverman Guard

Visitor Management System

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อและควบคุมการเข้าออกสำหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัติ

โครงการของท่าน เคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?รปภ.หลับ/ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีระบบที่ดีในการควบคุมคนแปลกหน้าในโครงการ
Have problem?
รปภ.หลับ/ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีระบบที่ดีในการควบคุมคนแปลกหน้าในโครงการ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางสูง
ไม่มีการแจ้งเตือน Real-Time ให้ลูกบ้านทราบ เมื่อมีผู้มาติดต่อ
ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง ในการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
การบันทึกข้อมูลเข้า-ออก ของผู้มาติดต่อไม่เป็นระบบ หละหลวม
ไม่สามารถติดต่อใครได้ ในกรณีฉุกเฉิน
ไม่สามารถแจ้งเตือน เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ให้ลูกบ้านทราบได้ทันที
ขาดระบบเฝ้าระวังบุคคลอันตราย
ประสานงานผู้มาติดต่อที่ประตูเข้า-ออกล่าช้า

จะดีกว่าไหม? ถ้าเราปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

อดีต
อดีต
ระบบแลกบัตรประชาชน เพื่อนำกระดาษไปประทับตรา
อดีต
สิ้นเปลืองทั้งแรงงานบุคคลและทรัพยากร
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใช้แอปในการตรวจสอบบัตร
ปัจจุบัน
สิ้นเปลืองทั้งแรงงานบุคคลและเสียเวลา
อนาคต
อนาคต
ระบบอัตโนมัติ ใช้ AI ในการตรวจสอบข้อมูล ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล
อนาคต
ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย สะดวก ไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคล
อดีต
อดีต

ระบบแลกบัตรประชาชน เพื่อนำกระดาษไปประทับตรา

อดีต

สิ้นเปลืองทั้งแรงงานบุคคลและทรัพยากร

อดีต
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใช้แอปในการตรวจสอบบัตร

ปัจจุบัน

สิ้นเปลืองทั้งแรงงานบุคคลและเสียเวลา

ปัจจุบัน
อนาคต
อนาคต

ระบบอัตโนมัติ ใช้ AI ในการตรวจสอบข้อมูล ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล

อนาคต

ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย สะดวก ไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคล

Silverman Guard คืออะไร?

การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต

เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับทั้งลูกบ้านและนิติบุคคล Siverman Guard มาพร้อมกับระบบ Self-Checking Security Control หรือ ระบบควบคุมความปลอดภัย และระแบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบอัตโนมัติตามจุด ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับลูกบ้านและแขกผู้มาเยี่ยมให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสัมผัส และตอบโจทย์การเว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้น

การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
ลดการสัมผัส และลดการติดต่อระหว่างบุคคล

โดยทั่วไปผู้เข้ามาติดต่อคอนโด หรือหมู่บ้านจะต้องทําการแลกบัตรสําคัญต่างๆ เช่น บัตรประจําาตัว ประชาชน หรือใบขี่ แต่ Silverman Guard มาพร้อมกับระบบบันทึกผู้มาติดต่อที่มีระบบบันทึกการเข้า-ออก ของผู้มาติดต่อ ทําให้ไม่ต้องแลกบัตรประจําาตัวผู้มาติดต่อ ลดโอกาสการทําบัตรสําาคัญหาย โดยจะทําการเก็บข้อมูลไว้บน Cloud ซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดต่อไม่จำเป็นต้องฝากบัตรตัวจริงไวที่รปภ. อีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น Silverman Guards บันทึกเวลาการเข้า-ออกของผู้มาติดต่อให้อัตโนมัติ โครงการจึงไม่จําเป็นต้องใช้บัตรจอดรถอีกต่อไป ลดการใช้กระดาษ และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล

การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
High Functionality,Low Cost

ระบบของ Silverman Guard รองรับการอ่านบัตรประเภททั่วไปที่ในตลาดยอมรับ เช่น Mifare และ NFC ฉะนั้น ลูกบ้านยังคงสามารถใช้งานบัตร Keycard กับระบบ ไม้กั้นควบคุมประตูเข้า-ออกเดิม ที่โครงการใช้งานอยู่แล้วเพื่อเข้า-ออกพื้นที่ได้ตามปกติ

การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
ตรวจสอบได้ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟน

นิติ / ลูกบ้าน สามารถดู Live-Camera หน้าประตูโครงการได้แบบ Real-Time ผ่าน Silverman Application เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีผู้มาติดต่อ

การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
ควบคุมไม้กั้นหน้าโครงการ ได้ด้วย Silverman App

นิติ/ลูกบ้าน สามารถสั่งเปิดไม้กั้นผ่าน Silverman Application ได้ทันทีเมือมีผู้มาติดต่อ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบสนองชีวิตคนยุคใหม่ เพราะ ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G / AI / Smart Home / IoT เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมากขึ้น

การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
ลดการใช้คน ไม่ต้องจ้างรปภ.ประจําหน้าที่ประตูอีกต่อไป

ทำให้รปภ.มีเวลาในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นและไปทำงานตรวจสอบหรือดูแลหน้าที่สำคัญด้านอื่นๆแทนได้เลย

การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
ระบบ Notification แจ้งเตือนทันที
  • ระบบจะแจ้งเตือนลูกบ้าน หรือ ทีมงานนิติบุคคลทันทีเมื่อมี Visitor มาติดต่อที่หน้าประตูโครงการหรือประตูจุดต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้สูงสุด
  • ระบบแจ้งเตือนทันที เมื่อมีบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเข้ามาในโครงการ (เฉพาะในกรณีที่โครงการกําาหนด บัญชีดํา/บัญชีต้องระวังเป็นพิเศษไว้เท่านั้น)
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
การบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก สําหรับยานพาหนะแบบอัตโนมัต
ปลอดภัย สะดวก และประหยัดเวลา
  • สําหรับผู้มาติดต่อได้รับการสร้างบัตรเชิญ (E-Invitation)
  • สําหรับผู้มาติดต่ออื่นๆที่ไม่ได้รับการสร้างบัตรเชิญ (E-Registration สําหรับ Walk-in)

ทำไมต้องเลือก Silverman Guard ?

Feature 01

ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว สําหรับนิติบุคคล

Feature 02

ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล สามารถมอบหมายให้คน ไปช่วยงานอื่นที่สําคัญกว่า

Feature 03

ประหยัดค่าไฟสําหรับค่าส่วนกลาง จ่ายค่าไฟ เพียงเดือนละ 3xx บาท เท่านั้น

Feature 04

รองรับระบบเดิม เพิ่มเติมให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Feature 05

ดูแลผู้ติดต่อ และควบคุมง่ายผ่านมือถือ

Feature 06

รับประกันฟรีตลอดอายุ สัญญาการใช้งาน

Feature 07

รองรับบริการเสริมดูแลโครงการ และลูกบ้านแบบส่วนตัว ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

Feature 08

มีทีมงานดูแลมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ ด้านงานรักษาความปลอดภัย มายาวนานกว่า 20 ปี

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษวันนี้! พิเศษจำนวนจำกัด

กรุณาลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับปรึกษาฟรี

guarantee
guarantee

รับประกันความพึงพอใจ

สามารถขอยกเลิก และขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน หลังจากใช้งาน