Silverman Guard
Silverman Guard

เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่กล้ารับประกัน

การจัดเก็บค่าส่วนกลางได้ครบถ้วน สูงสุดถึง 100%

ระบบทวงถามและติดตามหนี้อัตโนมัติ โดย AI

พัฒนาจากความร่วมมือของบริษัท พอร์ต 80 จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านนิติบุคคล และงานบัญชี-การเงินของนิติบุคคล และ บริษัท ทนายบ้าน และคอนโด จำกัด สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศที่มีชื่อเสียงทำให้กระบวนการติดตามค่าส่วนกลางคงค้าง มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าพร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดติดตามหนี้เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการติดตามค่าส่วนกลางคงค้างให้กับนิติบุคคล อาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร โดยเฉพาะการดำเนินการด้านกฎหมาย และศาลลดความสิ้นเปลืองของการใช้เอกสาร และทรัพยากรบุคคล (พนักงานนิติบุคคล) ในกระบวนการติดตามค่าส่วนกลางคงค้างลดความเลี่ยงของการขาดอายุความ และการขาดรายได้ของนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร จากการจัดเก็บ ค่าส่วนกลางไม่ได้
บริการเสริมเพิ่มเติมได้แก่

ให้บริการออกจดหมายทวงถาม แบบอัตโนมัติ โดยสำนักงานทนายความ สามารถยื่นแจ้งลูกหนี้เพื่อติดตามหนี้และสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นฟ้องศาลได้
ให้บริการออกหนังสืออายัดที่กรมที่ดิน และยื่นคำขออายัดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินให้บริการรับทวงหนี้ และยื่นฟ้องร้อง เพื่อบังคับคดี ปิดหมายศาลให้บริการรับทวงหนี้และยื่นฟ้องร้อง เพื่อบังคับคดีปิดหมายศาล ต่างประเทศ (ในกรณีเจ้าของร่วมเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลบริการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของนิติบุคคลบริการจดทะเบียนจัดตั้งผู้จัดการนิติบุคคลบริการจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนิติบุคคลบริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522,พ.ร.บ.นิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ.2551, พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543, และ พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2558 รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษวันนี้! พิเศษจำนวนจำกัด

กรุณาลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับปรึกษาฟรี

guarantee
guarantee

รับประกันความพึงพอใจ

สามารถขอยกเลิก และขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน หลังจากใช้งาน